Statutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutter – KULTURA, Linjeforening for Kulturminneforvaltning

 

 

§ 1.1 Formål

KULTURA er linjeforeningen for nåværende og tidligere studenter ved studieprogrammet kulturminneforvaltning ved Fakultet for historiske studier ved NTNU.

 

Foreningen er basert på frivillig innsats, og skal tilby et faglig- og sosialt program som fremmer nettverksbygging og kompetanseheving hos medlemmene. Foreningen skal også bidra til skape en trygg ramme og tilhørighet for nye studenter ved programmet.

 

§ 1.2 Logo

Foreningens logo er en rød telefonkiosk i sammenheng med skriften KULTURA. Telefonkiosken regnes som et kulturminne for utviklingen av kommunikasjonsnettverk i landet.

 

§ 1.3 Styret

Foreningen driftes av et styre bestående av 1 leder og minimum 4 styremedlemmer.

 

Styret bør bestå av følgende medlemmer; leder, nestleder, økonomiansvarlig og arrangementansvarlig. Vervene leder og økonomiansvarlig kan ikke kombineres. På et konstituerende styremøte fordeles praktiske/faglige ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

 

Alle studenter ved studieprogrammet kulturminneforvaltning er valgbare til styret og det etterstrebes minst ett styremedlem fra hvert årstrinn.

 

I tillegg kan foreningen ha én eller flere komiteer til å ta seg av oppgaver som faller utenfor det faste styrets virksomhet.

 

§ 1.3.1 Ansvarsområder

a.Leder er ansvarlig for at foreningens daglige drift er i henhold til KULTURAs statutter, samt tilsyn med at de øvrige styremedlemmene utfører sine verv til det beste for foreningen.

b.Nestleder er leders stedfortreder og referent. Hvis både leder og nestleder er fraværende er økonomiansvarlig ansvarlig for foreningens daglige drift.

c.Økonomiansvarlig er ansvarlig for den økonomiske driften av KULTURA, samt å føre foreningens regnskap. Økonomiansvarlig er også ansvarlig for å utarbeide forslag for foreningens budsjett, i samråd med styret.

d.Arrangementansvarlig skal koordinere og opprette både sosiale og faglige arrangementer i samråd med styret. Arrangementansvarlig har også ansvar for markedsføring og PR av disse arrangementene, samt opprette nødvendige samarbeidsgrupper og komiteer utenfor styret. Arrangementansvarlig kan opprette komiteer for arrangementer hvor det trengs.

 

§ 1.4 Medlemmer og medlemsavgift

Medlemsavgiften skal fra høstsemesteret 2013 betales for hele skoleåret, à 100kr. Alle som går på, eller har tilknytting til studieprogrammet kulturminneforvaltning kan være medlemmer.

 

Alle betalende medlemmer skal få et medlemsbevis i form av medlemskort. Medlemskortet gir rabatt ved enkelte arrangementer og rett til gjeldende medlemsfordeler.

 

Medlemskap gir møte-, tale- og stemmerett ved KULTURA sine årsmøter.

 

§ 1.5 Oppløsning av foreningen

For å oppløse foreningen må dette vedtas med 2/3 flertall på årsmøte. Dersom dette vedtas må det tidligst fire uker senere og senest fire måneder senere innkalles til et ekstraordinært årsmøtet hvor saken behandles på nytt. Dersom utfallet er at foreningen legges ned, overføres foreningens aktiva til studieprogrammet kulturminneforvaltning ved Fakultet for historiske studier, NTNU, med klausul om at midlene skal brukes til gjenoppretting av foreningen. Har ikke dette skjedd innen 5 år kan studieprogrammet kulturminneforvaltning bruke midlene på andre sosiale aktiviteter for studenter ved studieprogrammet.

 

§ 1.6 om årsmøter og ekstraordinære årsmøter

a.Årsmøter er foreningens høyeste organ.

b.Det skal kalles inn til nye årsmøter ved hvert årsskifte.

c.Styret er ansvarlig for å kalle inn til nye årsmøter, senest tre uker før årsmøtet finner sted.

d.Innkallelse til årsmøte skjer skriftlig per mail til medlemmer, samt markedsføres i alle klasser.

e.Alle betalende medlemmer i foreningen har stemmerett på årsmøtet jf. § 1.4 – medlemmer, tredje ledd. Disse må ha vært medlemmer i minst 14 dager før årsmøtet.

f.Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/10 av medlemmene er til stede, da slik at 30 stemmeberettigede er tilstrekkelig dersom foreningen har mer enn 300 medlemmer.

g.Årsmøte velger 1 leder og minimum 4 styremedlemmer for ett år. Styret velger i sin midte nestleder, økonomiansvarlig og arrangementansvarlig.

 

§ 1.6.1 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 

a.Konstituering

1. Åpning

2.Navneopprop

3. Godkjenning av innkalling

4.Godkjenning av dagsorden/saksliste

5.Valg av møteledelse

6.Valg av møtesekretær

7.Valg av protokollunderskrivere

b.Godkjenning av årsmeldingen

c.Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisors merknader

d.Saker fremmet av styret

e. Saker fremmet av medlemmer

f.Plan og budsjett, herunder kontigent

g.Valg av leder for ett år

h.Valg av minimum fire styremedlemmer for ett år.

 

 

§ 1.6.2

Både ved ordinære og ekstraordinære årsmøter må forslag til foreløpig dagsorden, samt eventuelle saker være offentliggjort senest syv dager før årsmøtet.

 

§ 1.6.3 Forslag om statuttendring

Styret skal gjøre de nye statuttene tilgjengelig for alle foreningens medlemmer, senest 14 dager før årsmøtet via dertil egnede kanaler. Medlemmer skal informeres om at de er tilgjengelige og hvilken frist de har for å fremme forslag.

a.Forslag som ønskes tatt opp må være styret i hende senest syv dager før årsmøtet

b.Forslag om statuttendringer må være styret i hende senest syv dager før årsmøtet

c.Styret skal ha alle sakspapirer, inkludert utbokstaverte statuttendringsforslag (både endring av ordlyd og intensjonsendring), tilgjengelig senest tre dager før årsmøtet.

d.På årsmøtet kan fortsatt de statuttene som blir gjort til gjenstand for endring bli gitt nye endringsforslag.

 

§ 1.6.4

Forslag til statuttendringer skal bare behandles på ordinære årsmøter, og må få minst 2/3 flertall blant tilstedeværende stemmeberettigede for å vedtas.

 

§ 1.6.5

Årsmøtet kan med simpelt flertall gi ikke- medlemmer møte og talerett.

 

§ 1.6.6 Mistillitsforslag

Mistillitsforslag kan fremmes mot alle innehavere av verv og medlemmer av foreningen hvis de ikke handler i henhold til statuttene, eller hvis andre særskilte grunner skulle tilsi det. Alle betalende medlemmer av KULTURA kan fremme mistillitsforslag.

 

Mistillitsforslag kan bare behandles på årsmøtet og må fremmes for styret senest tre dager (72timer) før årsmøtet.

 

Hvis et mistillitsforslag vedtas må det avgjøres på årsmøtet hva resultatet av mistillitsforslaget skal være. Et mistillitsforslag vedtas ved flertall av stemmene på et årsmøte.

 

§. 1.7 Gyldighet

Disse statuttene er gyldig fra og med dagen de er vedtatt, slik at alle tidligere statutter slutter å gjelde samme dag.